Att söka forskningsmedel

Anvisningar till blanketten för ansökan om FoU-medel


På denna sida finner du anvisningar för hur du fyller i Skaraborgsinstitutets ansökningsblankett för forskning och utveckling. Projekt som Du/Ni kan söka medel för definieras i stadgarna för institutet enligt följande:

"Stiftelsen Skaraborgsinstitutet skall utan vinstsyfte och utan begränsning för viss familj, vissa familjer eller bestämda personer eller organisationer främja sådan forskning och utveckling inom Skaraborg som är av allmänt intresse för invånarna inom områden som har anknytning till landstingets, kommunernas och samhällets utveckling inom folkhälsoarbete, hälsovård och sjukvård."

Skaraborgsinstitutets forskningsmedel är främst avsedda för att i en stimulerande forskningsmiljö planera, reflektera, analysera och beskriva sitt forskningsprojekt. De senaste åren har Skaraborgsinstitutet kunnat stödja forskning med ca 2,5-3 miljoner per år.

Nu är det dags att göra ansökan om projektmedel för forskning och utvecklingsarbete (FOU) 2021. Obs! Ansökan skall vara tillhanda på Skaraborgsinstitutet 1:a maj 2020.

Du kan skicka den per post till

Skaraborgsinstitutet
Regionens Hus
541 80 Skövde

eller via e-post till

eller lämna in den till Skaraborgsinstitutet på Regionens Hus, Stationsgatan 3, Skövde.


Rubrikerna i det följande hänsyftar till den särskilda ansökningsblanketten.
Blanketter kan också rekvireras från:
Skaraborgsinstitutets kansli
Anneli Darheden
tel: 0730968918
E-mail:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Titel på projekt
Här anges en titel på projektet med högst 15 ord. Tänk på att titeln bör vara informativ så att den som läser den får en bild av vad projektet handlar om.

Sökande/Projektledare
Medel kan sökas av en eller flera personer som medverkar i ett projekt. Varje person i forskningsgruppen måste göra en egen ansökan om medel baserat på dennes specifika roll.
Som arbetsplats anges respektive klinik, vårdcentral, förvaltning eller motsvarande.
Tillstyrkan från verksamhetschef chefsöverläkare, vårdcentralschef, eller motsvarande enhetschef inom landstinget, förvaltnings/verksamhetschef inom kommunen eller prefekt, institutionschef på högskola eller universitet vid projektledarens  arbetsplatser anger genom sin underskrift att han/ hon tillstyrker ansökan och från sina utgångspunkter kommer att stödja projektarbetet.


Sökande/Handledare
Om sökande inte själv är disputerad fordras att en disputerad handledare utses för projektet. Sökande vidtalar själv, gärna med stöd av verksamhetschefen, en handledare. Vid behov kan personal vid Skaraborgsinstitutet vara behjälplig med kontakter för anskaffande av handledare.

Meritförteckning, publikationer
Kortfattad meritförteckning(ar) bifogas, som belyser sökandens/gruppens kliniska och vetenskapliga erfarenhet/kompetens för projektet och för projektet relevanta publikationer (högst fem stycken; bifogas i tre ex.) kan bifogas som grund för samma bedömning.

Samverkansbeskrivning
Samverkan i projektet mellan kliniker, vårdnivåer, huvudmän, organisationer respektive yrkesgrupper är en viktig prioriteringsgrund vid bedömningen av ansökningarna. Med samverkan avses då en aktiv delaktighet i projektets faktiska FoU-arbete, och inte bara att andra enheter deltar i insamling av patientmaterial eller liknande.
Det är viktigt att samverkan och delaktighet beskrivs i mycket konkreta termer i beskrivning av projektet både vad gäller avsedd arbetsfördelning inom projektet och att den ansvariga personen på respektive samverkande enhet och dennes chef genom underskrift bekräftar/tillstyrker deltagandet. Med den önskvärda formen av samverkan blir det då ofta naturligt att ansvarig person vid samverkande enhet är medarbetare.

Sammanfattande projektbeskrivning
Ange en projekttitel om högst 15 ord samt 3-5 nyckelord, som ger en god uppfattning om projektets innehåll.

Skriv en koncis och klar sammanfattning av projektet. För sammanfattningen ställs krav att i blanketten angiven struktur och skrivsätt följs. Texten skall kunna återges exakt i ett projektregister, varför stavning och layout bör kontrolleras.
 
Sammanfattningen kommer att användas vid de första översiktliga bedömningarna av ansökan, så det är viktigt att lägga ned den möda som krävs, för att den skall bli rättvisande för projektet!
 
Projektbeskrivning (i särskild bilaga till ansökan, högst 5 A4-sidor)
Ange projektets bakgrund och sätt in det i ett större sammanhang. Beskriv t ex sjukdomens karaktär, patientgruppens storlek och problemen inom området. Ange tidigare viktiga resultat inom området.
 
Ange projektets övergripande syfte samt preciserade frågeställningar.
 
Studiedesign: vilka metoder och tekniker kommer att användas? hur är undersöknings- och kontrollgrupperna avgränsade? urvalsmetoder? Hur läggs projektet upp över tiden? Val av metod bör motiveras så att dess förmåga att besvara frågeställningen jämfört med alternativa metoder framgår. Vid bedömning av projektansökningarna kommer stor betydelse att fästas vid metodfrågor.
 
Vilken klinisk relevans respektive samhällelig nytta har projektet? På vilket sätt kan de förväntade resultaten omsättas i det praktiska arbetet? Vilken betydelse har det för hälso- och sjukvården eller för samhället i övrigt att frågeställningarna blir besvarade?
 
Hur avser Du att, utöver obligatorisk års- och slutrapport till Skaraborgsinstitutet, dokumentera och informera om projektet och dess resultat?
 
Beskriv konkret samverkan och arbetsfördelning inom projektet med avseende på medverkande kliniker, vårdnivåer, huvudmän, organisationer respektive yrkesgrupper.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tidsplan
Observera att projektbeskrivningen skall vara uppdaterad!
Detta innebär att vid påbörjat projekt redovisa vad som hänt under året och hur den fortsatta planeringen ser ut för kommande år

Om ansökan avser ett redan påbörjat projekt bör den ursprungliga starttiden anges inom parentesen efter starttiden för den del, som ansökan avser.

Behövligt tillstånd
Om projektet omfattar undersökningar av patienter eller försökspersoner eller i övrigt aktualiserar en forskningsetisk frågeställning skall det godkännas av Etikprövningsmyndigheten. Information om vad som skall etikprövas finns på hemsidan för Etikprövningsmyndigheten. Ansökan skickas till . Medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och klinisk psykologi sorteras inom nämnden för medicinsk forskning. Mer information finns på hemsidan för Etikprövningsnämnden, Adress: Etikprövningsmyndigheten, Box 2110, 75002 Uppsala, tel. 010-475 08 00.

Om dataregister över personuppgifter skall upprättas bör kontakt tas med ansvariga för personregister inom regionen eller inom kommunen. För vissa register krävs särskilt tillstånd och prövning kan behöva göras hos Datainspektionen
Sökande bör också överväga om projektet fordrar godkännande av Läkemedelsverket, röntgenkommitté eller annan instans.
Sökande skall själv ta ansvaret för bedömningen av om denna typ av särskilda tillstånd krävs. Om sökande bedömt att särskilt tillstånd inte krävs, och denna bedömning enligt sakkunniga är uppenbart felaktig, kommer ansökan att underkännas.
Redan beviljat tillstånd skall bifogas i kopia. Kopia på begäran om tillstånd, som ännu inte beviljats, bifogas eller skall i varje fall ha insänts till Skaraborgsinstitutet inom en månad efter ansökningstidens utgång. Kopia på svaret på sådan begäran skall utan dröjsmål insändas till Skaraborgsinstitutet. Om dröjsmål uppstår hos den prövande instansen utan att den sökande kan rå för det, så prövas ansökan som om tillståndet var medgivet, men ev. beviljade FoU-medel innehålls till dess kopia på tillståndet inkommit.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sammanfattande kostnadsberäkning
En sammanfattande kostnadsberäkning med specifikation av kostnadsposter skall upprättas.

För sökande kan så kallat arbetsstipendium sökas från Skaraborgsinstitutet. Detta innebär att en arbetsplats med datorutrustning ställs till förfogande på Skaraborgsinstitutet och att Skaraborgsinstitutet sätter av motsvarande personalkostnader för sökanden förutsatt att din arbetsgivare ger tjänstledigt med full lön under motsvarande tid.
Kostnader för externt upphandlade tjänster och varor skall inkludera moms.
Kostnader för utrustning får endast avse projektspecifik utrustning, dvs. ej sådan utrustning som skall användas i den ordinarie verksamheten på arbetsplatsen.
Ta gärna hjälp av ekonom på enheten/kliniken/sjukhuset för att kostnadsberäkningen skall bli så realistisk som möjligt, och att sättet att beräkna och redovisa kostnader stämmer med rutinerna på Din arbetsenhet!

Sökta och beviljade medel från annan bidragsgivare
Samtliga sökta och beviljade medel från annan bidragsgivare måste anges.

Tidigare beviljade medel från Skaraborgsinstitutet
Medel kan sökas för högst 1 år. Anslag kan disponeras under angivet projektår och ytterligare ett år utan särskild motivering.

Vid ansökan om fortsatt finansiering av projekt som tidigare beviljats ekonomiskt bidrag från Skaraborgsinstitutet skall redovisning av tidigare anslag bifogas som bilaga. Det är viktigt att såväl förbrukat kapital, genomförda moment inom projektet samt dokumentation framgår. Beträffande vetenskaplig medverkan och annan dokumentation fästs stor vikt vid aktiv medverkan från de medarbetare som vid tidigare ansökan motiverat samverkanseffekt. Om mer utrymme krävs, t ex för "Sammanfattning av hittills genomfört arbete" och/eller "Eventuella avvikelser . . .", kan lös bilaga användas, men en sammanfattande beskrivning skall ändå finnas på respektive plats i blanketten.

Förväntad motprestation
Erhåller man medel från Skaraborgsinstitutet förväntas man medverka i seminarier och kurser. Deltagande i den årliga forskningsfestivalen förväntas också och där ges möjligheten att presentera sitt projekt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tider och handläggning
Datautskriven eller maskinskriven, komplett och undertecknad ansökan inklusive bilagor skall ha kommit Skaraborgsinstitutet tillhanda senast den 1:a maj 2020. Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.
Beslut om bidrag meddelas i oktober 2020. Skriftligt meddelande skickas till alla som lämnat in ansökan. Kontrakt kommer att upprättas med de sökande som beviljats medel. Sökande är redovisningsskyldig till Skaraborgsinstitutet.

Ansökan sänds till:
Skaraborgsinstitutet
Regionens Hus
541 80 Skövde

Vid behov av kompletterande upplysningar vid upprättande av ansökan kontakta
Skaraborgsinstitutets kansli Anneli Darheden tfn: 0730968918
OBS! Projekt med beviljade medel från Skaraborgsinstitutet läggs ut på hemsidan, med projekttitel och namn.

Skriv ut E-post

© SKARABORGSINSTITUTET | Besöksadress: Regionens Hus, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde | Postadress: Regionens Hus, 541 80 Skövde 
Tel: 0730968918  |  E-post»   |  Webbyrå: Optimal media»